TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ

A DI ĐÀ PHẬT

Thứ bảy, Tháng 5 30, 2015

Search

Newsflash

Thật Vì Sinh Tử, Phát Tâm Bồ Đề, Lấy Tín- Nguyện Sâu, Trì Danh Hiệu Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.

TỊNH ĐỘ TÔNG

Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 13 Tổ Tịnh Độ Tông Trung Hoa HƯ KHÔNG 18891
2 An Lạc Tập.pdf Đạo Xước Đại Sư 2737
3 An Lập Tịnh Độ Đàm Loan Đại Sư 7452
4 Bí Quyết Cầu Sanh Tịnh Độ Trí Húc Đại Sư 12426
5 Bước Sen Trong Cõi Tịnh Độ.pdf Tsao Fashih 2567
6 Cái Dụng Của Thời Khóa Niệm Phật Đàm Hư Đại Sư 6338
7 Chân Tướng Của Người Niệm Phật Không Được Vãng Sanh Thiện Đạo Đại Sư 23885
8 Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sinh.pdf Pháp Nhiên Thượng Nhân 3484
9 Danh Sách Ban Hộ Niệm HƯ KHÔNG 35991
10 Giới Thiệu Pháp Môn Tịnh Độ Thiện Đạo Đại Sư 3990
11 Hiểu Như Thế Nào Đối Với Nguyện Thứ 18 Của Phật A Di Đà Đàm Loan Đại Sư 6725
12 Hộ Niệm Là Một Pháp Tu. Pdf Diệu Âm Cư Sĩ 7084
13 Khuyên Người Niệm Phật 01.pdf Diệu Âm 3229
14 Khuyên Người Niệm Phật 02.pdf Diệu Âm 1881
15 Khuyên Người Niệm Phật 03.pdf Diệu Âm 2609
16 Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư. pdf Đạo Chứng Pháp Sư 3902
17 Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh. pdf Thích Minh Tuệ 5488
18 Phản Tỉnh Hổ Thẹn Sám Hối Thiện Đạo Đại Sư 2409
19 Tâm Tình Của Người Niệm Phật Thiện Đạo Đại Sư 3210
20 Tịnh Không Pháp Ngữ 01 Tịnh Không Pháp Sư 2595
21 Tịnh Không Pháp Ngữ 02 Tịnh Không Pháp Sư 2205
22 Tịnh Không Pháp Ngữ 03 Tịnh Không Pháp Sư 1935
23 Tịnh Không Pháp Ngữ 04 Tịnh Không Pháp Sư 6500
24 Tông Chỉ Pháp Môn Tịnh Độ Long Thọ Bồ Tát 9415
25 Trí Không Thể Nghĩ Bàn Đàm Loan Đại Sư 2992
26 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Toàn Tập Pháp Sự. pdf Trung Phong Thiền Sư 6991
27 Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật 01.pdf Pháp Nhiên Thượng Nhân 2097
28 Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật 02.pdf Pháp Nhiên Thượng Nhân 1884
29 Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật 03.pdf Pháp Nhiên Thượng Nhân 1874
30 Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật 04.pdf Pháp Nhiên Thượng Nhân 2391
31 Vì sao chúng ta niệm Phật mà không thể vãng sanh ? Thiện Đạo Đại Sư 4289
32 Ý Niệm Sai lầm Tịnh Không Pháp Sư 2764
33 Đức Phật A Di Đà Và Cõi Tịnh Độ Cực Lạc Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche 69049

TỊNH ĐỘ TÔNG

An Lập Tịnh Độ

AN LẬP TỊNH ĐỘ

Trích Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu

Đàm Loan Đại Sư

Không phải chỉ có Phật A Di Ðà có Tịnh Ðộ mà chư Phật Bồ Tát ở mười phương đều có tịnh độ.

Như thế, tịnh độ là điểm cứu cánh của chư Phật. Vì cớ nào mà các Ngài an lập tịnh độ? Ðức Phật Thích Ca đã căn cứ vào căn cơ nào để nói pháp môn Tịnh Ðộ? Ðây là vấn đề người tu tịnh độ cần biết.

Đọc Thêm

Đức Phật A Di Đà Và Cõi Tịnh Độ Cực Lạc

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ VÀ CÕI TỊNH ĐỘ CỰC LẠC


NHỮNG BÌNH GIẢNG KHẨU TRUYỀN CỦA ĐỨC DRIKUNG KYABGON CHETSANG RINPOCHE

Chuyển Việt ngữ: Liên Hoa

Nói chung, ta được biết là có nhiều cõi Tịnh Độ, nhiều cõi linh thánh của những Đấng Giác ngộ mà chúng ta gọi là chư Phật.

Cõi Tịnh Độ của Đức Phật Vô Lượng Quang A Di Đà thì đúng là một nơi độc nhất vô nhị. Có những cõi Tịnh Độ ở bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, và ở trung tâm.

Đọc Thêm

Bí Quyết Cầu Sanh Tịnh Độ

Bí Quyết Cầu Sanh Tịnh Ðộ

Liên Tông Cửu Tổ Ngu Ích (Trí Húc) Đại Sư

Mùa Ðông năm Quý Mùi, tôi giảng kinh Pháp Hoa tại Phổ Ðức, cư sĩ Lý Thạch Lan quên cả tuổi già, đến quy y trước hết. Lúc ấy cụ vẫn còn phàm tình cầu có con, tôi răn: “Thanh tịnh lòng dục”. Ba năm sau, tâm cầu con chuyển biến, tạc tượng Phật, sáng tối luyến mộ, nhất ý cầu sanh Tịnh Ðộ.


Tôi bảo cụ: - Chuyện sanh sản của thế gian máu mủ tạp loạn, sao gọi là tịnh được? Chỉ có liên hoa hóa sanh mới là sự sanh nở thanh tịnh. Tôi đặt biệt hiệu cho cụ là Dựng Liên (mang thai sen). Tôi lại khuyên cụ hãy nhớ yếu quyết để làm bằng cứ. Cổ nhân nói: “Ái chẳng nặng, chẳng sanh Sa Bà. Niệm bất nhất, chẳng sanh Cực Lạc”. Cư sĩ đã chẳng cầu con nữa thì lòng ái đã nhẹ, lại còn có thể tạc tượng Phật thì niệm đã chuyên nhất.

Lại còn có yếu quyết là: Không chi khẩn thiết bằng hai câu “tâm này là Phật, tâm này làm Phật”. Bởi lẽ, chiên đàn chẳng qua chỉ là gỗ trong thế gian mà thôi, đốt thì thành than, chạm trổ liền thành tượng, chẳng phải là tùy tâm mà thành hay sao? Ðã tạo thành tượng rồi, sáng tối lễ bái, chiêm ngưỡng, sáng tối giữ trong tâm, trong mắt, ngoài tâm không Phật thì chẳng phải là cái tâm ấy chính là Phật hay sao?

Nếu biết tượng Phật khắc chạm ấy đích xác là “tâm làm, tâm là” thì sẽ biết Cực Lạc, Di Ðà cũng chỉ là “tâm làm, tâm là” mà thôi! Nếu biết Cực Lạc, Di Ðà là “tâm làm, tâm là”, sẽ biết mười phương tam thế hết thảy chư Phật cũng rành rành là “tâm làm, tâm là”.

Nếu biết hết thảy chư Phật là “tâm làm, tâm là” thì biết hết thảy Tịnh Ðộ cũng rành rành là “tâm làm, tâm là”. Dùng nhân thanh tịnh duy tâm để nuôi dưỡng tịnh quả duy tâm, vô sanh nhưng lại sanh, sanh chính là vô sanh. Vin vào bằng cứ ấy mà vẫn phải đọa nghi thành là chuyện nhất định không bao giờ có. Nếu ngộ được yếu quyết này rồi mà vẫn bảo pháp môn Tịnh Ðộ chẳng phải là chí đốn, chí viên thì lại càng là điều không thể có.

Đọc Thêm

Tông Chỉ Pháp Môn Tịnh Độ

TÔNG CHỈ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ & KỆ GIA TRÌ TU HÀNH

Long Thọ Bồ Tát

Nam mô A Di Đà Phật - Không gấp cũng không hưỡn . Tâm tiếng hợp khắn nhau - Thường niệm cho rành rõ. Nhiếp tâm là định học - Nhận rõ chính huệ học . Chánh niệm trừ vọng hoặc - Giới thể đồng thời đủ. Niệm lực được tương tục - Đúng nghĩa chấp trì danh . Nhứt tâm Phật hiện tiền - Tam muội sự thành tựu. Đương niệm tức vô niệm - Niệm tánh vốn tự không . Tâm làm Phật là Phật - Chứng lý pháp thân hiện.

Nam mô A Di Đà Phật!

Cố gắng hết sức mình - Cầu đài sen thượng phẩm.

Tin sâu _ Nguyện thiết _ Hạnh Chuyên.

Đọc Thêm

Cái Dụng Của Thời Khóa Niệm Phật

CÁI DỤNG CỦA THỜI KHÓA NIỆM PHẬT

Đại sư: Đàm Hư

Trong thời khóa niệm Phật, mỗi ngày chúng ta nên đọc Kinh Di Đà, thường nên đọc vào công phu chiều. Đọc một lần, là một lần bạn đã huân tập cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm vào trong tàng thức.

Giống như bạn xem phim, một lần xem là một lần những hình ảnh trong phim đã huân tập vào tàng thức của bạn. Cũng vậy bạn đọc Kinh Di Đà lâu ngày, cảnh giới thù thắng trang nghiêm của cõi Cực Lạc sẽ dần dần huân tập vào trong tàng thức của bạn.

Đọc Thêm

13 Tổ Tịnh Độ Tông Trung Hoa

1- Tấn Liên Tông Sơ Tổ Lô Sơn Đông Lâm Huệ Viễn Đại Sư

Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài sanh tại Thạch Triệu, năm Giáp Ngọ, vào niên hiệu Diên Hy đời vua Thành Đế nhà Tấn. Cả song thân đều khuyết danh. Thuở ấy, còn gọi là thời Ngũ Hồ, mặc dù có nhiễu nhương, nhưng các tư tưởng học thuyết Thánh Hiền lan rộng đã lâu, nên từ bé ngài đã thấm nhuần nề nếp thuần phong đạo đức.

Đọc Thêm

Hiểu Như Thế Nào Đối Với Nguyện Thứ 18 Của Phật A Di Đà

HIỂU NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI LỜI NGUYỆN THỨ 18 CỦA PHẬT A Di Đà

Đại Sư Đàm Loan

Hỏi rằng: Kinh Vô Lượng Thọ có nói: Người nguyện vãng sinh, đều được vãng sinh, chỉ trừ (các hạng làm) năm (tội) nghịch (và) phỉ báng chính pháp.

(Nay) kinh Quán Vô Lượng Thọ (lại) nói, làm năm nghịch, mười ác đủ hết các bất thiện, cũng được vãng sinh. Hai kinh này (nói khác nhau như vậy), làm sao để hiểu?

Đáp rằng: Một kinh (thì) cho rằng đủ hai loại tội nặng, một là năm nghịch, hai là phỉ báng chính pháp, do vì hai thứ tội này cho nên không được vãng sinh. Một kinh (lại) chỉ nói làm mười ác, năm nghịch các tội, (chứ) không nói phỉ báng chính pháp, do vì không phỉ báng chính pháp cho nên được sinh.

Đọc Thêm

Trí Không Thể Nghĩ Bàn

TRÍ KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

Pháp Sư Đàm Loan

Hành giả nghi rằng: Nhớ niệm Phật A Di Đà, không chắc được vãng sanh về An Lạc.

Vì sao? Trong kinh nói: "Đạo lý của nghiệp như quả cân bên nào nặng sẽ kéo nghiêng về bên đó".

Vì sao có người trọn đời, hoặc trăm năm, hoặc 10 năm, hoặc một tháng không có ác nào không tạo, chỉ nhờ có 10 niệm liên tục, liền được vãng sanh, liền vào chánh định tụ, cứu kính không thối chuyển, cùng các khổ của ba đường ác cách xa vĩnh viễn.

Nếu như thế cái nghĩa phía nặng kéo về làm sao có thể tin. Lại nữa, từ vô lượng kiếp đến nay, tạo đủ các pháp hữu lậu, bị ràng buộc vào ba cõi, vì sao không cắt đứt kiết hoặc của ba cõi, chỉ trong thời gian rất ngắn niệm Phật A Di Đà liền được ra khỏi ba cõi.

Đọc Thêm

Tâm Tình Của Người Niệm Phật

Tâm tình của người niệm Phật

Thiện Đạo Đại Sư Ngữ Lục

Cẩn Dịch : Vọng Tây Cư Sĩ

Ba ơi! Con muốn về nhà!

Niệm Phật, kỳ thật chỉ là một lọai tâm tình rất đơn thuần. Tâm tình khi niệm câu “ Nam Mô A Di Đà Phật” này, thì cũng giống như đứa con đọa lạc liêu lổng nhiều năm, nay muôn quay về nhà, khóc thét lên rằng:

"Ba ơi! Con muốn về nhà!" loại tâm tình như vậy . Ngay Khi đứa trẻ mê lạc, bổng nhiên hối ngộ, khóc thét lên rằng: “Ba ơi! Con muốn về nhà!”, người cha đã nhiều năm chờ đợi mỏi mòn, ngày nhớ đêm mong đứa con của mình, nhất định sẽ vui mừng đến rơi nước mắt, cho dù có liều cái mạng già cũng sẽ toàn tâm tòan lực cứu giúp đứa con, tiếp rước con về nhà, cho con tất cả sự ấm áp nhất tốt đẹp nhất trong nhà

Đứa con bị bệnh rồi! thất nghiệp rồi! nợ nần chồng chất! Lại cách nhà rất xa! Con đường hiểm ác v.v. những thứ này đều không phải là vấn đề, tất cả những vấn đề khó khăn này, người cha đều sẽ vì đứa con mà lo liệu giải quyết, vấn đề là ở đứa con có chịu trở về nhà hay không mà thôi.

Đọc Thêm

Giới Thiệu Pháp Môn Tịnh Độ

Giới thiệu pháp môn Tịnh Độ

Thiện Đạo Đại Sư Ngữ Lục

Cẩn Dịch : Vọng Tây Cư Sĩ

Pháp môn Tịnh Độ là do Phật A Di Đà kiến lập, Thích Ca Mâu Ni Phật đã tuyên dương, mười phương tất cả chư Phật đều cùng khen ngợi đại pháp vô thượng siêu thắng khác biệt.

Do lòng tin sâu này, mà phát ra nguyện vọng chân thật, nhàm chán Ta Bà, không sợ chết, bằng lòng xả bỏ tất cả thế gian vô thường; vui cầu Cực Lạc, thích được chết, bằng lòng chết sớm một chút, sớm một chút được vãng sanh Tây Phương, thân cận Phật A Di Đà.

Chuẩn bị đầy đủ loại tâm tình Tín nguyện này, bất cứ chúng sanh nào trong mười phương, chỉ cần xưng niệm “A Di Đà Phật”, Phật A Di Đà liền sẽ y theo thệ nguyện đích thân tiếp dẫn, dùng Phật lực tiếp độ chúng sanh niệm Phật, vượt khỏi sanh tử, vĩnh thóat luân hồi.

Đọc Thêm

Phản Tỉnh Hổ Thẹn Sám Hối

Phản tỉnh - Hổ thẹn - Sám hối.

Thiện Đạo Đại Sư Ngữ Lục

Cẩn Dịch : Vọng Tây Cư Sĩ

Pháp môn niệm Phật tệ hại đến nước này như ngày nay, thì mổi một đồng tu niệm Phật chúng ta phải nên thống thiết mà phản tỉnh, hổ thẹn mà sám hối. Chúng ta phụ rẩy sự chờ đợi nhớ mong của Phật A Di Đà đã nhiều kiếp! Cũng đã phụ lòng Thích Ca Mâu Ni Phật khẩn thiết dặn dò hết lời khuyên bảo! càng phụ lòng bi tâm kỳ vọng, khuyến tấn tán dương, chứng minh khen ngợi của mười phương tất cả chư Phật!

Nghĩ đến chổ này, mổi một người niệm Phật phải nên thống thiết mà rơi lệ, không chổ dung thân! Mỗi một vị dạy bảo người niệm Phật, cũng phải nên phản tỉnh: tại vì sao đem đại pháp Di Đà nương vào Phật lực, nhất định an tâm, tín nguyện niệm Phật, quyết định vãng sanh thành Phật, thì dạy thành dựa vào tự lực, hoài nghi bất an, không được nhất tâm, không cách gì vãng sanh ?

Mỗi một người học tập pháp môn niệm Phật cũng phải nên phản tỉnh: tại vì sao Tịnh Độ diệu pháp đầy đủ Tín Nguyện, nương vào Phật lực, quyết định vãng sanh, không sợ chết, thích được chết, muốn được đi sớm một chút, thì học thành hư tâm giả nguyện, hoài nghi tự ti, không dám gánh vác tiếp nhận, sợ chết, lo lắng phải chết, trong lòng không hề muốn được đi sớm một chút?

Đọc Thêm

Chân Tướng Của Người Niệm Phật Không Được Vãng Sanh

Chân tướng của người niệm Phật không được vãng sanh

Thiện Đạo Đại Sư Ngữ Lục

Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ

Ngay trong một ngàn người niệm Phật thì có hơn chín trăm chín mươi chín người giả niệm Phật , đây chính là chân tướng vì sao niệm Phật không thể vãng sanh.

Thường ngày chúng ta niệm Phật, tâm miệng không đồng nhau, giả tín hư nguyện, trong tâm luôn quyến luyến vướng bận, tuyệt đối chẳng phải vì việc lớn sanh tử, mà chỉ là tất cả lợi ích thế gian;

khi vừa đến cửa ải sanh tử, thì nhìn không thấu, buông bỏ không được, lo lắng đầu này, dính mắc đầu kia, nhưng tuyệt nhiên không cầu chết, tuyệt đối không hề cầu chết sớm một chút, để sớm ngày vãng sanh.

Cho nên, tuyệt đại đa số người niệm Phật đem của báo giá trị liên thành, chỉ để đổi thành một cục đường. Do đó niệm Phật chỉ thành phước báo trời người, tạo thành oan nghiệp cho đời thứ ba, mãi mãi ở trong luân hồi, chịu khổ không cùng.

Đọc Thêm

Vì sao chúng ta niệm Phật mà không thể vãng sanh ?

Vì sao chúng ta niệm Phật mà không thể vãng sanh ?

Thiện Đạo Đại Sư Ngữ Lục

Cẩn Dịch : Vọng Tây Cư Sĩ

Dựa trên lý mà nói pháp môn Tịnh Độ là nhờ Phật lực của Phật A Di Đà cứu giúp, thì bảo đảm vãng sanh một trăm phần trăm, nhưng vì sao thấy người niệm Phật hiện nay rất nhiều, nhưng người chân thật có thể vãng sanh thì lại rất là ít vậy?

Đây là một vấn đề rất quan trọng , mổi một người niệm Phật phải nghiêm túc đối với việc này, nhất định không được xem thường ! Ngày nay chúng ta niệm Phật không cách gì vãng sanh, then chốt là ở “ không có Tín Nguyện, hoài nghi bất an, sợ chết, vốn không cầu vãng sanh”.

Người niệm Phật ngày nay niệm Phật, chỉ là cầu bảo hộ, cầu tiền của, cầu công danh, cầu bình an, cầu thuận lợi, cầu tiêu tai, cầu khỏi nạn, cầu trị bệnh, cầu sống lâu, cầu tất cả lợi ích của thế gian, nhưng tuyệt đối lại không cầu vãng sanh Tây Phương!

Đọc Thêm

Tịnh Không Pháp Ngữ 01

Tịnh Không Pháp Ngữ 1

Cẩn Dịch : Vọng Tây Cư Sĩ

Thanh Tịnh - Bình Đẳng - Giác là tự tánh Tam Bảo. Thanh tịnh tâm là tự tánh Tăng Bảo. Bình đẳng là tự tánh Pháp Bảo.

Giác mà không mê là tự tánh Phật Bảo. Chúng ta dùng một câu Nam Mô A Di Đà Phật “ khai mở tự tánh Tam Bảo”. Tự tánh Tam Bảo hiện tiền rồi, chính là minh tâm kiến tánh của thiền tông. Đại khai viên giải của giáo hạ. Biết được học Phật là học cái gì ? Niệm Phật lại là niệm cái gì ?

Niệm đến công phu thuần thục, niệm đến thanh tịnh, bình đẳng, giác hiện tiền rồi thì cùng với cõi Tây Phương Tịnh Độ tương ưng. Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, nhất định được sanh Tịnh Độ.

Đọc Thêm

Tịnh Không Pháp Ngữ 02

Tịnh Không Pháp Ngữ 2

Cẩn Dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Ở trong cuộc sống thường ngày cho dù là việc thiện nhỏ, cũng không thể không biết, cũng không thể không học tập, tập hợp các việc thiện nhỏ thành việc thiện lớn.

Cho dù có lỗi lầm rất nhỏ, cũng không thể không biết rõ ràng, lỗi nhỏ cũng cần phải sửa, nếu không sửa mà nói lỗi nhỏ liền kết thành lỗi lớn và sẽ biến thành tội nghiệp to lớn. Đoạn ác tu thiện chính từ nơi hết sức nhỏ này mà bắt đầu.

Đây mới là chân chính tu hành. Chớ xem thường giọt nước nhỏ có thể chảy hết thùng nước to

Đọc Thêm

Tịnh Không Pháp Ngữ 03

Tịnh Không Pháp Ngữ 3

"Trồng các thiện căn, nguyện sanh Cực Lạc thấy Phật A Di Đà".Người giác ngộ phải nên đem việc này làm thành việc lớn của cả một đời, trong cuộc sống đây là sự việc trọng đại nhất. Một đời này đến thế gian này để làm gì?

Chính là cầu sanh tịnh độ, chính là vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là thấy Phật A Di Đà, ngoài việc này ra không có việc thứ hai đó mới là chân thật phát tâm.

Đọc Thêm

Tịnh Không Pháp Ngữ 04

Tịnh Không Pháp Ngữ 4

Cẩn Dịch : Vọng Tây Cư Sĩ

Xử lý việc khó, đối đãi với người càng khó hơn. Cho nên xử lý công việc đối đãi với người cần phải làm đúng pháp và làm cho được viên mãn. Người học Phật, tâm có chổ mong cầu, tốt nhất khuyên họ nên cầu Phật Bồ Tát, cầu “người” cầu không được, chúng ta sẽ sanh phiền não.

Cầu Phật Bồ Tát, tin vào Phật Bồ Tát, khi duyên được chín muồi, Phật Bồ Tát tự nhiên sẽ vì chúng ta an bài tất cả. Không luận thế gian thay đổi thế nào, trong vạn biến chúng ta phải cầu bất biến, duy nhất không thay đổi, chính là “niệm Phật cầu sanh Tịnh độ”.

Thời cuộc hiểm ác, tai nạn triền miên, chúng ta muốn làm việc tốt, mà việc tốt lắm giày vò, không có tâm thanh tịnh, không có trí tuệ và định lực, không cách gì ứng phó tai nạn. Cho nên tâm nhất định phải thanh tịnh, phải có năng lực của định mới có trí tuệ để biết giải quyết vấn đề như thế nào. Ở thời đại này nếu muốn xây dựng định hướng rất khó khăn.

Căn nguyên chính bởi con người ở thế gian đã đánh mất luân lý đạo đức, ai cũng không chịu phục tùng ai, cho nên trật tự thế giới đại loạn, tai nạn lớn ắt sẽ giáng xuống, người có đủ khả năng thoát qua được kiếp nạn, nhất định là người có đại phước đức. Từ xưa đến nay, Trung Quốc rất xem trọng đối với luân lý đạo đức, bởi vì đây là giáo dục quan trọng để an định xã hội, trách nhiệm của người làm chủ, cũng chính là phải giữ gìn truyền thống. Cho nên dù họ tự mình có làm được tốt hay không, có khả năng gìn giữ truyền thống và còn đem nó mở mang rộng lớn, đó chính là công đức to lớn.

Trung Quốc từ mấy ngàn năm không bị diệt vong, là bởi vì có luân lý đạo đức gắn bó với trật tự xã hội. Cha hiền, con hiếu, anh thân, em kính, mang thân phận gì thì làm hết nghĩa vụ của thân phận đó, trọn một đời đều có thể vâng giữ không làm trái, đây là nền tảng để an định xã hội. Thường ngày đối nhân xử thế tiếp vật, đều phải dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Từ bi phải có khả năng khống chế li trí, giác mà không mê, không phải dùng tình cảm để làm việc, tâm thanh tịnh là tùy duyên không phan duyên, bất kỳ việc gì phải thuận tự nhiên.

Tâm đã thanh tịnh, cho dù hoàn cảnh có phức tạp hơn, cũng có thể thấy được rõ ràng thông suốt. Tâm không thanh tịnh, muốn thấy cũng sẽ thấy sai. Cho nên tâm thanh tịnh có thể sanh trí tuệ, đây là bản năng của tự tánh, bây giờ chúng ta mất đi bản năng, là bởi vì vọng niệm rất nhiều tâm tánh loạn. Nếu như tâm thanh tịnh, có định lực, năng lực của sáu căn liền hồi phục.

Nguyên tắc tu học của mỗi chúng ta là: Ba phước, sáu phép hòa, Tam vô lậu học, khi tiếp xúc với đại chúng, thì là trải qua công việc để luyện tâm, phải tuân sáu phép hòa, mười đại nguyện vương, giữ gìn tâm thanh tịnh, mới có thể thành tựu đạo nghiệp của chính mình.

Đọc Thêm

Ý Niệm Sai lầm

Ý niệm sai lầm

Con người chúng ta có một ý niệm sai lầm rất nghiêm trọng, chính là luôn thấy người khác sai, mình thì đúng. Chỉ cần có ý niệm này tồn tại, thì xã hội vĩnh viễn sẽ không có an định, thế giới không có hòa bình.

Con người chúng ta có một ý niệm sai lầm rất nghiêm trọng, chính là luôn thấy người khác sai, mình thì đúng. Chỉ cần có ý niệm này tồn tại, thì xã hội vĩnh viễn sẽ không có an định, thế giới không có hòa bình.

Đọc Thêm

Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật 04.pdf

MÔ PHẬT! BÀI NÀY KHÔNG MỞ ĐƯỢC, NẾU NHƯ QUÍ VỊ DÙNG CHƯƠNG TRÌNH internet explorer. NÊN DÙNG CHƯƠNG TRÌNH mozilla firefox THÌ HOÀN HẢO HƠN. BẤM VÔ ĐỊA CHỈ NÀY ĐỂ LẤY XUỐNG http://www.mozilla.com/vi/

(Quí Vị Vui Lòng Chờ Trong Giây Lát, Để Sách Được Tải Lên)

NẾU CHỮ NHỎ KHÓ ĐỌC; QUÍ VỊ CHỈ CẦN BẤM VÔ Ô VUÔNG TRÊN CÙNG, GÓC PHẢI, CẠNH KÝ HIỆU PHÓNG TO VÀ THU NHỎ, THÌ 1 CỬA SỔ MỚI SẼ MỞ, VÀ SẼ ĐỌC ĐƯỢC DỄ DÀNG HƠN.

Đọc Thêm

Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật 03.pdf

MÔ PHẬT! BÀI NÀY KHÔNG MỞ ĐƯỢC, NẾU NHƯ QUÍ VỊ DÙNG CHƯƠNG TRÌNH internet explorer. NÊN DÙNG CHƯƠNG TRÌNH mozilla firefox THÌ HOÀN HẢO HƠN. BẤM VÔ ĐỊA CHỈ NÀY ĐỂ LẤY XUỐNG http://www.mozilla.com/vi/

(Quí Vị Vui Lòng Chờ Trong Giây Lát, Để Sách Được Tải Lên)

NẾU CHỮ NHỎ KHÓ ĐỌC; QUÍ VỊ CHỈ CẦN BẤM VÔ Ô VUÔNG TRÊN CÙNG, GÓC PHẢI, CẠNH KÝ HIỆU PHÓNG TO VÀ THU NHỎ, THÌ 1 CỬA SỔ MỚI SẼ MỞ, VÀ SẼ ĐỌC ĐƯỢC DỄ DÀNG HƠN.

Đọc Thêm

Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật 02.pdf

MÔ PHẬT! BÀI NÀY KHÔNG MỞ ĐƯỢC, NẾU NHƯ QUÍ VỊ DÙNG CHƯƠNG TRÌNH internet explorer. NÊN DÙNG CHƯƠNG TRÌNH mozilla firefox THÌ HOÀN HẢO HƠN. BẤM VÔ ĐỊA CHỈ NÀY ĐỂ LẤY XUỐNG http://www.mozilla.com/vi/

(Quí Vị Vui Lòng Chờ Trong Giây Lát, Để Sách Được Tải Lên)

NẾU CHỮ NHỎ KHÓ ĐỌC; QUÍ VỊ CHỈ CẦN BẤM VÔ Ô VUÔNG TRÊN CÙNG, GÓC PHẢI, CẠNH KÝ HIỆU PHÓNG TO VÀ THU NHỎ, THÌ 1 CỬA SỔ MỚI SẼ MỞ, VÀ SẼ ĐỌC ĐƯỢC DỄ DÀNG HƠN.

Đọc Thêm

Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật 01.pdf

MÔ PHẬT! BÀI NÀY KHÔNG MỞ ĐƯỢC, NẾU NHƯ QUÍ VỊ DÙNG CHƯƠNG TRÌNH internet explorer. NÊN DÙNG CHƯƠNG TRÌNH mozilla firefox THÌ HOÀN HẢO HƠN. BẤM VÔ ĐỊA CHỈ NÀY ĐỂ LẤY XUỐNG http://www.mozilla.com/vi/

(Quí Vị Vui Lòng Chờ Trong Giây Lát, Để Sách Được Tải Lên)

NẾU CHỮ NHỎ KHÓ ĐỌC; QUÍ VỊ CHỈ CẦN BẤM VÔ Ô VUÔNG TRÊN CÙNG, GÓC PHẢI, CẠNH KÝ HIỆU PHÓNG TO VÀ THU NHỎ, THÌ 1 CỬA SỔ MỚI SẼ MỞ, VÀ SẼ ĐỌC ĐƯỢC DỄ DÀNG HƠN.

Đọc Thêm

Khuyên Người Niệm Phật 01.pdf

MÔ PHẬT! BÀI NÀY KHÔNG MỞ ĐƯỢC, NẾU NHƯ QUÍ VỊ DÙNG CHƯƠNG TRÌNH internet explorer. NÊN DÙNG CHƯƠNG TRÌNH mozilla firefox THÌ HOÀN HẢO HƠN. BẤM VÔ ĐỊA CHỈ NÀY ĐỂ LẤY XUỐNG http://www.mozilla.com/vi/

(Quí Vị Vui Lòng Chờ Trong Giây Lát, Để Sách Được Tải Lên)

NẾU CHỮ NHỎ KHÓ ĐỌC; QUÍ VỊ CHỈ CẦN BẤM VÔ Ô VUÔNG TRÊN CÙNG, GÓC PHẢI, CẠNH KÝ HIỆU PHÓNG TO VÀ THU NHỎ, THÌ 1 CỬA SỔ MỚI SẼ MỞ, VÀ SẼ ĐỌC ĐƯỢC DỄ DÀNG HƠN.

Đọc Thêm

Khuyên Người Niệm Phật 02.pdf

MÔ PHẬT! BÀI NÀY KHÔNG MỞ ĐƯỢC, NẾU NHƯ QUÍ VỊ DÙNG CHƯƠNG TRÌNH internet explorer. NÊN DÙNG CHƯƠNG TRÌNH mozilla firefox THÌ HOÀN HẢO HƠN. BẤM VÔ ĐỊA CHỈ NÀY ĐỂ LẤY XUỐNG http://www.mozilla.com/vi/

(Quí Vị Vui Lòng Chờ Trong Giây Lát, Để Sách Được Tải Lên)

NẾU CHỮ NHỎ KHÓ ĐỌC; QUÍ VỊ CHỈ CẦN BẤM VÔ Ô VUÔNG TRÊN CÙNG, GÓC PHẢI, CẠNH KÝ HIỆU PHÓNG TO VÀ THU NHỎ, THÌ 1 CỬA SỔ MỚI SẼ MỞ, VÀ SẼ ĐỌC ĐƯỢC DỄ DÀNG HƠN.

Đọc Thêm

Khuyên Người Niệm Phật 03.pdf

MÔ PHẬT! BÀI NÀY KHÔNG MỞ ĐƯỢC, NẾU NHƯ QUÍ VỊ DÙNG CHƯƠNG TRÌNH internet explorer. NÊN DÙNG CHƯƠNG TRÌNH mozilla firefox THÌ HOÀN HẢO HƠN. BẤM VÔ ĐỊA CHỈ NÀY ĐỂ LẤY XUỐNG http://www.mozilla.com/vi/

(Quí Vị Vui Lòng Chờ Trong Giây Lát, Để Sách Được Tải Lên)

NẾU CHỮ NHỎ KHÓ ĐỌC; QUÍ VỊ CHỈ CẦN BẤM VÔ Ô VUÔNG TRÊN CÙNG, GÓC PHẢI, CẠNH KÝ HIỆU PHÓNG TO VÀ THU NHỎ, THÌ 1 CỬA SỔ MỚI SẼ MỞ, VÀ SẼ ĐỌC ĐƯỢC DỄ DÀNG HƠN.

Đọc Thêm

An Lạc Tập.pdf

MÔ PHẬT! BÀI NÀY KHÔNG MỞ ĐƯỢC, NẾU NHƯ QUÍ VỊ DÙNG CHƯƠNG TRÌNH internet explorer. NÊN DÙNG CHƯƠNG TRÌNH mozilla firefox THÌ HOÀN HẢO HƠN. BẤM VÔ ĐỊA CHỈ NÀY ĐỂ LẤY XUỐNG http://www.mozilla.com/vi/

(Quí Vị Vui Lòng Chờ Trong Giây Lát, Để Sách Được Tải Lên)

NẾU CHỮ NHỎ KHÓ ĐỌC; QUÍ VỊ CHỈ CẦN BẤM VÔ Ô VUÔNG TRÊN CÙNG, GÓC PHẢI, CẠNH KÝ HIỆU PHÓNG TO VÀ THU NHỎ, THÌ 1 CỬA SỔ MỚI SẼ MỞ, VÀ SẼ ĐỌC ĐƯỢC DỄ DÀNG HƠN.

Đọc Thêm

Bước Sen Trong Cõi Tịnh Độ.pdf

MÔ PHẬT! BÀI NÀY KHÔNG MỞ ĐƯỢC, NẾU NHƯ QUÍ VỊ DÙNG CHƯƠNG TRÌNH internet explorer. NÊN DÙNG CHƯƠNG TRÌNH mozilla firefox THÌ HOÀN HẢO HƠN. BẤM VÔ ĐỊA CHỈ NÀY ĐỂ LẤY XUỐNG http://www.mozilla.com/vi/

(Quí Vị Vui Lòng Chờ Trong Giây Lát, Để Sách Được Tải Lên)

NẾU CHỮ NHỎ KHÓ ĐỌC; QUÍ VỊ CHỈ CẦN BẤM VÔ Ô VUÔNG TRÊN CÙNG, GÓC PHẢI, CẠNH KÝ HIỆU PHÓNG TO VÀ THU NHỎ, THÌ 1 CỬA SỔ MỚI SẼ MỞ, VÀ SẼ ĐỌC ĐƯỢC DỄ DÀNG HƠN.

Đọc Thêm

Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sinh.pdf

MÔ PHẬT! BÀI NÀY KHÔNG MỞ ĐƯỢC, NẾU NHƯ QUÍ VỊ DÙNG CHƯƠNG TRÌNH internet explorer. NÊN DÙNG CHƯƠNG TRÌNH mozilla firefox THÌ HOÀN HẢO HƠN. BẤM VÔ ĐỊA CHỈ NÀY ĐỂ LẤY XUỐNG http://www.mozilla.com/vi/

(Quí Vị Vui Lòng Chờ Trong Giây Lát, Để Sách Được Tải Lên)

NẾU CHỮ NHỎ KHÓ ĐỌC; QUÍ VỊ CHỈ CẦN BẤM VÔ Ô VUÔNG TRÊN CÙNG, GÓC PHẢI, CẠNH KÝ HIỆU PHÓNG TO VÀ THU NHỎ, THÌ 1 CỬA SỔ MỚI SẼ MỞ, VÀ SẼ ĐỌC ĐƯỢC DỄ DÀNG HƠN.

Đọc Thêm

Danh Sách Ban Hộ Niệm

DANH SÁCH BAN HỘ NIỆM

Kính gửi tất cả :
Việc hộ niệm cho người sắp lâm chung là việc tối quan trọng và cần thiết. Hiện tại, đã có trên 196 ban hộ niệm Tịnh Độ Tông trên toàn quốc đã và đang ngày đêm dốc sức đưa người về Tây Phương.

Đọc Thêm

Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh. pdf

MÔ PHẬT! BÀI NÀY KHÔNG MỞ ĐƯỢC, NẾU NHƯ QUÍ VỊ DÙNG CHƯƠNG TRÌNH internet explorer. NÊN DÙNG CHƯƠNG TRÌNH mozilla firefox THÌ HOÀN HẢO HƠN. BẤM VÔ ĐỊA CHỈ NÀY ĐỂ LẤY XUỐNG http://www.mozilla.com/vi/

(Quí Vị Vui Lòng Chờ Trong Giây Lát, Để Sách Được Tải Lên)

NẾU CHỮ NHỎ KHÓ ĐỌC; QUÍ VỊ CHỈ CẦN BẤM VÔ Ô VUÔNG TRÊN CÙNG, GÓC PHẢI, CẠNH KÝ HIỆU PHÓNG TO VÀ THU NHỎ, THÌ 1 CỬA SỔ MỚI SẼ MỞ, VÀ SẼ ĐỌC ĐƯỢC DỄ DÀNG HƠN.

Đọc Thêm